Liusketie 19 järjestysmääräykset 

Nämä järjestysmääräykset on hyväksytty taloyhtiön yhtiökokouksessa 27.3.2019 asumisviihtyisyyden ja järjestyksen turvaamiseksi.

Kaikkien on otettava käyttäytymisessään ja toiminnassaan huomioon muut talon asukkaat ja toiminnan harjoittajat. On myös huolehdittava, että vieraat noudattavat näitä järjestysmääräyksiä.

Asumista koskevia määräyksiä on lisäksi järjestyslaissa ja muussa lainsäädännössä.

HUONEISTOT

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle. Viemäreihin ei saa laittaa jätteitä tai esineitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä.

Huoneiston haltijan on ilmoitettava yhtiölle etukäteen muutos- tai korjaustöiden aloittamisesta ja pyydettävä yhtiöltä lupa rakenteisiin, putkistoon, sähköjohtoihin yms. kohdistuvista töistä. 

Korjaustöissä on otettava huomioon naapureiden asumisviihtyvyys ja porraskäytävien siisteys. Melua ja häiriöitä aiheuttavista töistä on ilmoitettava etukäteen naapureille, ja ne on pyrittävä tekemään arkisin klo 8.00-20.00 välillä.

Huoneistoissa ei saa viettää häiritsevää elämää. Erityisesti klo 22.00-07.00 on vältettävä häiriön aiheuttamista.

Huoneistojen parvekkeilla ei saa ruokkia lintuja tai muita pieneläimiä. Tupakointia toivotaan vältettävän huoneiston parvekkeilla naapureiden huomioimiseksi.

MUUTTOILMOITUS

Huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava yhtiön edustajalle.

YHTEISET TILAT

Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava yhtiön edustajille. Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen tai muut vastaavat muutostyöt huoneiston ulkopuolelle on sallittu vain yhtiön luvalla.

Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä ja tupakointi ja turha oleskelu niissä on kielletty. Tupakointi on kielletty myös yhtiön rakennusten välittömässä läheisyydessä, eritoten korvausilmaventtiilien läheisyydessä.

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Myös kynnysmattojen säilyttäminen porrashuoneissa on kielletty. Palovaarallisten aineiden säilytyksestä on noudatettava voimassa olevia paloturvallisuussäännöksiä.

Kiinteistön ulko-ovet pidetään lukittuina kadun puolelta koko ajan. Sisäpihanpuoleiset ovet pidetään lukittuina yöaikaan ja avoinna kello 07:00-21:00.

LEMMIKKIELÄIMET

Huoneistojen ulkopuolella koirat on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eikä muita taloyhtiössä asioivia eivätkä liata rakennusta tai piha-aluetta. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkipaikoilla.

JÄTEHUOLTO

Talousjätteet ja muut roskat viedään pakattuina jäteastioihin ottaen huomioon määräykset jätteiden lajittelusta ja astioiden tasaisesta täytöstä. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jätehuoltoviranomaisten niille varaamille paikoille.

PYSÄKÖINTI

Pysäköintipaikat on tarkoitettu käytössä oleville ajoneuvoille. Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Vieraspaikat on tarkoitettu muille kuin asukkaille. 

Ajoneuvojen tarpeeton joutokäynti on kielletty. Sähköautojen lataus edellyttää aina yhtiön lupaa.

TOMUTTAMINEN JA PYYKKITUPA

Mattojen tamppaaminen on sallittu arkisin vain niille osoitetuilla paikoilla. Vaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on sallittu huoneistoparvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella. Pyykkituvan säännöt ovat liitteenä.

GRILLAUS

Avotulen teko ja hiiligrillin käyttö on kielletty. Kaasu- ja sähkögrillin käyttö sallitaan.

MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN

Järjestysmääräysten ja yleisten tilojen ohjeiden toistuva rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden ja/tai ko. yleisen tilan käyttökiellon taloyhtiön hallituksen asettamaksi määräajaksi.

Asunto Oy Liusketie